Privacyverklaring WorkBoost

 1. Inleiding

WorkBoost B.V. (hierna: WorkBoost) gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website, App en diensten. In deze privacyverklaringstaat beschreven hoe WorkBoost omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Indien je met WorkBoost een (gebruikers)overeenkomst hebt gesloten of in de hoedanigheid van coach, partner of leverancier aan afspraken bent gebonden, gaan die gemaakte afspraken en eventueel bijbehorende verwerkersovereenkomst vóór op de bepalingen van deze privacyverklaring.

Voor het gebruik van de website (https://www.workboost.nl) en de mobiele applicatie ("app") van WorkBoost geldt deze privacyverklaring. Voor het functioneren daarvan verwerkt WorkBoost gegevens over jou die bestaan uit "persoonsgegevens". Veel daarvan is softwarematig geregeld. Daarom vragen wij je voorafgaand aan het eerste gebruik van de app (de registratie) akkoord te gaan met onze wijze van gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

WorkBoost gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website en app. WorkBoost verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.
WorkBoost verwerkt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. WorkBoost wordt ook geen ‘eigenaar’ van de door ons verzamelde persoonsgegevens: Jij blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan WorkBoost verstrekt. Als deze gegevens met jouw toestemming aan jouw coach zijn overgedragen dient ook deze jouw zeggenschap te respecteren.

WorkBoost bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor WorkBoost deze verzamelt of verwerkt.

WorkBoost neemt bij het verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. WorkBoost houdt toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. WorkBoost hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar [email protected] .

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast naar de actuele praktijk, verbeteringen van de applicatie en de ontwikkeling van het privacy-recht. De meest recente versie kun je vinden op onze website: https://workboost.nl/privacy . Als gebruiker van de app wordt je automatisch van een wijziging op de hoogte gesteld.

 1. Verantwoordelijke

WorkBoost is een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat WorkBoost beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
WorkBoost is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 1. Contactgegevens

WorkBoost B.V.
Notenstraat 29
2555ZN ’s-Gravenhage
06-41683197
https://www.workboost.nl
[email protected]

 1. Verwerken van persoonsgegevens

WorkBoost verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

WorkBoost gebruikt de naam en e-mailadres om contact te kunnen onderhouden. De overige optioneel gegeven informatie is van nut voor een optimale werking van de arbeidscoaching. De logingegevens dienen ter voorkoming dat derden zich onbevoegd inzage in de gegevens kunnen verschaffen.

Buiten de opgesomde persoonsgegevens verwerkt WorkBoost alle antwoorden, verslagen en overige input uitsluitend als jij deze zelf aan haar verstrekt. Dat gebeurt als je binnen de app opdrachten uitvoert. Je geeft WorkBoost daarbij toestemming om de gegevens te verwerken op de wijze zoals dat in deze verklaring staat beschreven en te delen met jouw persoonlijke coach.

 1. Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

WorkBoost vraagt je bij het gebruik van haar App niet om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijke persoonsgegevens. Indien je desalniettemin dergelijke gegevens in de uitgevoerde opdrachten deelt, kunnen deze (afhankelijk van de overige gebruiksafspraken zichtbaar zijn voor jouw coach. WorkBoost zal deze gegevens (onbewust) bewaren voor de eerdergenoemde doelen. Raadplegen van jouw input is uitsluitend mogelijk door coaches en wordt voor derden technisch onmogelijk gemaakt.

 1. Grondslag van de verwerking

WorkBoost moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. WorkBoost gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het verrichten van haar coachingsactiviteiten. De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens is de noodzaak van de ontwikkelingsbeoordeling en de individuele coachingsfunctionaliteit, het voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WorkBoost bij gegevensuitwisseling met haar applicatiebeheerder ter verbetering van functionaliteiten van de app en de website.
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie, bijvoorbeeld over wijzigingen in functionaliteit van de werking van de app of website en aangepaste voorwaarden.
Bij dit alles geldt uiteraard dat jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaar worden gewogen. Tenslotte verzamelt WorkBoost geanonimiseerde gegevens ter informatie en inspiratie van andere gebruikers.
WorkBoost vraagt je vooraf expliciet om toestemming voor verwerking volgens deze verklaring.

 1. Doel van de verwerking

WorkBoost verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Bewaartermijnen

WorkBoost bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG), om de gerechtvaardigde belangen van WorkBoost te behartigen en zo lang als zij daartoe wettelijk verplicht is of zolang daaruit aansprakelijkheden kunnen ontstaan. 

Jouw input wordt niet binnen de app bewaard en is daardoor ook voor jou niet terug te zien. Jouw gegevens zullen volledig worden gewist indien je twaalf maanden geen gebruik van de app hebt gemaakt. Jouw persoonsgegevens worden gewist bij de eerst volgende systeem back-up nadat je  je als deelnemer hebt afgemeld en tevens als je in de voorgaande twaalf maanden geen gebruik van de app hebt gemaakt.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Workboost deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de coaching; voor analyse en onderzoek van motivatievraagstukken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het betreft uw persoonlijke coaches, ICT dienstverleners, het hostingbedrijf, accountants en adviseurs. Met bedrijven die voor WorkBoost gegevens verwerken stuit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het gaat hierbij uitsluitend om regionale bedrijven en instellingen die eveneens onder het regime van de AVG werken. Doorgifte van gegevens naar een ander land wordt daarmee uitgesloten. WorkBoost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor zover WorkBoost persoonsgegevens aan andere derden verstrekt doet zij dit uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de persoon wiens gegevens het betreft of maakt zij de gegevens die het betreffen niet herleidbaar naar personen.

WorkBoost zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, delen of op andere wijze overdragen aan derden die niet zijn aangegeven in deze privacyverklaring.

De hierboven genoemde derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Jouw persoonsgegevens kunnen overigens wel worden ingezien door doorgegeven aan nationale en/of internationale regelgevende, handhavende, openbare of gerechtelijke instanties, wanneer WorkBoost daartoe zijn verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en kan verzoeken om correctie of verwijdering daarvan. Eventuele toestemming voor de gegevensverwerking kan ieder moment worden ingetrokken. Voorzover de verwerking niet op toestemming berust is bezwaar tegen de verwerking mogelijk. Verwijdering en correctie van gegevens kunnen worden afgewezen voorzover een rechtmatig belang van WorkBoost zich daartegen verzet. Een en ander is aan de orde als de rechtspositie van WorkBoost door de aanpassing wordt geschaad. Daarnaast heeft iedere gebruiker het recht op overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens naar een door deze persoon genoemde organisatie te sturen. Een en ander laat onverlet het recht van WorkBoost om gegevens te verwijderen indien een gebruiker niet aan de aan deelname gestelde eisen voldoet.

Een verzoek of intrekking van toestemming tot, of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens wordt bij voorkeur ontvangen op: [email protected] . Er zal vervolgens ter controle contact worden opgenomen met de persoon wiens gegevens het betreft.

 1. Beveiliging

Artikel 32 van de AVG verplicht WorkBoost om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. WorkBoost neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het doel daarvan is ze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of wijziging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Bovendien voldoet WorkBoost bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de volgende verplichtingen:

Als je hierover desalniettemin twijfels hebt kunt je dat melden bij de Privacy Officer via [email protected].

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden wanneer je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. We gebruiken cookies voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We gebruiken cookies niet om individuele bezoekers te volgen of om je te identificeren, maar om nuttige informatie te vergaren over de manier waarop onze website en apps worden gebruikt, zodat we deze kunnen blijven verbeteren voor onze gebruikers. Persoonsgegevens die worden gegenereerd door middel van cookies worden in een gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn onderworpen aan uw recht om bezwaar te maken tegen dergelijke gegevensverwerking, zoals hieronder uiteengezet.

In het bijzonder kunnen we de volgende soorten standaardcookies gebruiken:

 • cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface (d.w.z. cookies die jouw voorkeuren van het gebruik van onze website opslaan);

 • verificatiecookies (d.w.z. cookies die jou in staat stellen onze websites te verlaten en ernaar terug te keren zonder jouw identiteit opnieuw te moeten verifiëren);en

 • Je kunt jouw browser zodanig aanpassen dat deze jou op de hoogte stelt wanneer er cookies naartoe worden gestuurd. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je dit ook volledig weigeren door in jouw browser de daarvoor bestemde instellingen aan te passen. Tot slot kunt je ook reeds ingestelde cookies wissen.

  Raadpleeg voor meer informatie over hoe je cookies op jouw apparaat kunt beheren de helpfunctie van je browser of ga naar www.aboutcookies.org.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe je dit kunt doen op een breed scala van browsers.

  1. Rechten en klachten

  WorkBoost eerbiedigt de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens. Ook kun je – in een aantal gevallen – het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al jouw persoonsgegevens worden verwijderd/gewist.

  Verzoeken kunnen worden gezonden aan de servicedesk van Kennisnet, e-mailadres: [email protected]

  WorkBoost zal, zo nodig in overleg met de functionaris voor gegevensbescherming, een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Jouw identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door WorkBoost afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.